Základními orgány jednoty jsou:

 

Valná Hromada jednoty – nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji výbor jednoty nejméně jednou ročně, zpravidla 30 dnů po roční uzávěrce. Pozvání na valnou hromadu musí být provedeno alespoň 14 dní před jejím konáním.

Výbor jednoty – je statutárním orgánem.Je odpovědný valné hromadě. Řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov vyhrazeny jinému orgánu. Písemné právní úkony podepisuje starosta a jednatel. Po svém zvolení na valné hromadě volí mezi sebou činovníky a výkonné předsednictvo výboru jednoty.

 

Výbor jednoty zejména:

·         zajišťuje plnění usnesení valné hromady

a usnesení orgánů župy a ČOS

·         rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty

·         sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období

·         zajišťuje podmínky pro vlastní sportovní a kulturní činnost

·         schází se 10x za rok

·         zřizuje a ruší podle potřeby oddíly a komise,

volí a jmenuje a sleduje její činnost

·         rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty

V současnosti pracuje v tomto složení:

·         Jaroslav Juriga – starosta

                                                - jajuriga@centrum.cz, 606 129 709

·   Miloslav Pařil – jednatel

                                             - Miloslav.Paril@seznam.cz,  736 674 930

         -      Eduard Sobotka– místostarosta

·         Jana Šlechtová- hospodář

·         Pavel Krupica- náčelník 

·         Helena Divišová- náčelnice 

       ·         Eva Hochmuthová - náčelnice

·         Jaroslav Veselý – předseda odboru sportu lyžování

·         Josef  Plavec – člen výboru, soutěže

Kontrolní komise

·         předseda -Libor Plavec

·         člen - Michaela Mrkvicová

·         člen – Pavlína Divišová

 

Kontrolní komise je nezávislý orgán, který kontroluje stav hotovosti v pokladně a pokladní operace, účetní evidenci jednoty a navrhuje valné hromadě schválení roční uzávěrky.